Search Results FROMDATE  -  TODATE

Amount

Persons

Fetching price
Order Show Cart
Not available in chosen period
Show availability

Pension

No result for the chosen period

 
Product
Period
No. People
Total sum
-
Person:
Notes:
 
x
 
 
 
Total sum
 
 
Log in or register to complete your booking
Email
Email cannot be empty
Repeat email
No email match
Email match OK
Too short (min. 5 chars)
Poor password
Intermediate password
Good password
Password cannot be empty
Passwords not matching
Password match OK

First Name
First Name cannot be empty
Last Name
Last Name cannot be empty
Company
 
Street
Street cannot be empty
Country
Country cannot be empty
Zip Code
Zip Code must contain four digits
City
City cannot be empty
Phone
Phone cannot be empty
Please read and accept the following user agreement to continue booking
Fetching user agreement...

Statskog -Snerta Hyttefelt

I Snerta hyttefelt får du tomt rett ved fiskeparadiset Femundselva og muligheter for å bruke Femundsmarkas spennende natur.
Snerta hyttefelt ligger like ved Femundselva, en av Østlandets beste fiskeelver. Feltet ligger i trivelig skog dominert
av furu, og det er ypperlig turterreng både sommer og vinter.

Grunnlagsinvesteringer
Tomtene er byggeklare, og grunnlagsinvesteringene inkluderer:

Oppmålingsgebyr/planleggingskostnader.
Framføring av vann til tilkoblingssteder. Påkoblingsavgift til Snerta Vannverk kommer i tillegg, kr 5.000 + mva. (Fester kontakter vannverket v/påkobling)

Infiltrasjonsanlegg for gråvann, strømforsyning til området, anlagte hovedveger/parkering, andre kostnader i fbm. opprettelse av festekontrakt.
Behandlingsgebyr for vårt arbeid med saken (kr 5.000).Tinglysingsgebyr for tinglysing av festekontrakten (kr 1.548).Framføring av strøm, vann, veg og infiltrasjon/avløp fra koblingspunkt til hytte. For tomter som ikke har forhåndsgodkjent utslippstillatelse, kan det søkes Engerdal kommune om godkjenning av anlegg med infiltrasjon i grunnen etter bruk av slamavskiller og rensing i godkjent medium. Statskog har ingen innvendinger mot dette,
men dette bør være avklart før festekontrakt inngås. Kommunen er i utgangspunktet positivt innstilt, men hver sak må behandles.
De som har søkt til nå, har fått utslippstillatelse.

Bygninger etc.
Største tillatte bruksareal T-BRA pr. tomt er 120 m². I tillegg kan ved hovedbygning godkjennes inntil 20 m² oppbygget, 
men ikke overdekket terrasse med rekkverk. Det kan oppføres inntil to bygninger, forutsatt plassering og utforming som 
gir tunvirkning og som hovedregel ikke mer enn 4,0 meter avstand mellom bygningene. En av disse bygningene skal ikke være større enn 15 m². Det henvises til reguleringsbestemmelsene for fullstendige regler.

Tomtestørrelse
Tomtene er punktfester. Et punktfeste er ikke oppmålt og avgrenset, men fester kan, etter godkjenning fra grunneier, 
sette opp hytte og gjøre disponeringer innenfor et areal på ca. 1.000 kvm, jfr. tomtefestelovens §16. Festekontrakten 
gjelder inntil videre, og kan i utgangspunktet kun sies opp av fester, jfr. tomtefestelovens §7.

Velforening
Fester har rett og plikt til å være medlem i velforening for området. Fester plikter også å delta i drifts- og 
vedlikeholdskostnader i fbm. felles veger, vann- og avløpsanlegg, renovasjon og lignende.

Veibeskrivelse
Ca. 3,5 t kjøring nordover fra Oslo, via Elverum og Trysil. (E6-V3-V25-V26).Ca. 4 t kjøring sørover fra Trondheim, via Røros. (E6-V3-V25-V26)

Alle priser er oppgitt per 2012.

Vi håper at dette virker interessant, og står gjerne til tjeneste med mer opplysninger og visning.

Kontakt Statskog 

Tlf 07800

Statskog